Wijnbouw‎ > ‎

Wetten en regels


Wat de hobby wijnbouwer moet weten


VRIJSTELLING VAN AANGIFTE EN HEFFING VOOR HOBBY WIJNBOUWERS

Volgens het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, FAVV, is het aanplanten van druiven primaire plantaardige productie en sowieso toegelaten. In het geval dit een hobby is en het eindproduct (druiven en wijn) uitsluitend voor eigen gebruik is, moet er zelfs geen aangifte worden gedaan bij het FAVV. Brengt u daarentegen druiven of wijn in de voedselketen, dan dient u bij het FAVV geregistreerd te zijn.

Het betalen van heffing is afhankelijk van de oppervlakte en de opbrengst. Voldoet u aan de voorwaarden van de hobbykweker, zoals hieronder beschreven, dan bent u vrijgesteld. Zoniet, dan moet er wel heffing worden betaald.
  • De wijnbouw activiteit is geen hoofd- of bijberoep.
  • Gemiddelde opbrengst mag niet groter zijn dan 2.500 € netto per jaar, berekend over de afgelopen drie jaar.
  • De operator bewerkt een areaal van niet meer dan 10 are.
Er is een meldingsplicht indien een schadelijk (quarantaine) organisme vastgesteld wordt of indien er een gevaar voor de volksgezondheid optreedt.

6. Als artikel 91, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 479/2008 wordt toegepast, mag een lidstaat, om te voorkomen dat buitensporige administratieve verplichtingen worden opgelegd, bepalen dat voor oppervlakten waarvan de wijn of de wijnbouwproducten uitsluitend bestemd zijn voor consumptie door het wijnbouwersgezin, de in artikel 85, lid 1, van die verordening voorgeschreven rooiverplichting niet geldt. De lidstaten mogen dit slechts toestaan voor zover:

a) de oppervlakte per wijnbouwer niet groter is dan een door de lidstaat vast te stellen maximumoppervlakte, die in elk geval niet groter mag zijn dan 0,1 hectare; en
b) de betrokken wijnbouwer geen wijn voor commerciële doeleinden produceert.

7. Het is verboden wijn of wijnbouwproducten afkomstig van de in lid 6 bedoelde oppervlakten in de handel te brengen. De lidstaten passen een adequate regeling toe om op de naleving van dit verbod toe te zien. Als wordt geconstateerd dat dit verbod niet wordt nageleefd, is, naast de door de lidstaat opgelegde sancties, ook lid 4, tweede alinea, onder b), van toepassing. De lidstaten registreren alle gevallen waarin dit lid wordt toegepast.


VRIJSTELLING VAN ACCIJNZEN VOOR PARTICULIERE WIJNMAKERS

De Belgische Staat  voorziet een vrijstelling voor particuliere wijnmakers die enkel alcohol produceren voor eigen gebruik. Ze zijn niet verplicht om zich aan te melden bij de accijnzen, maar zij zijn gebonden aan een maximum productie van 100 liter wijn per jaar.

81.
Overeenkomst ART. 10 EN 13. W. word vrijstelling verleend van accijns en bijzondere accijns voor wijn en andere gegiste dranken die vervaardigd worden door particulieren onder voorwaarde dat ze door de producent,de leden van zijn gezin of gasten worden verbruikt en er geen verkoop plaatsvindt.

82.
Zoals bedoeld in art. 34,§1 M,B, Mogen voor de bereiding van wijn en andere gegiste dranken geen gistingskuipen worden gebruikt waarvan de inhoud per kuip meer dan 100 liter bedraagt.Deze beperking wil vermijden dat op industriële wijze wijn zou worden gemaakt.

83.
De particulier die onder de bovenvermelde voorwaarde wijn of andere gegiste dranken vervaardigen moeten geen houder zijn van van een belasingsentrepot en moeten ook geen bezitsaangifte doen van toestellen en de vaten die in hun bezit zijn.